خط و مشی

 
 
با توجه به هدف گذاری مجموعه درجهت افزایش تولید وحضورقوی دربازارهای منطقه ای ، به استناد مصوبه مورخه 08/06/1393  موضوع فعالیت شرکت  تغییرودامنه فعالیتهای شرکت گسترش یافته و شرکت موفق شده پروانه بهره برداری برای تولید اکسید سرب باظرفیت سالیانه 4000 تن و شمش سرب ازمواد خام باظرفیت تولید سالیانه 35000 تن را از وزارت صنعت ، معدن وتجارت اخذنماید