اعضای هیئت مدیره

 
 

احمد ولی پور

رییس هیات مدیره


حمیدرضاطرفه نژاد

مدیرعامل و عضو هیات مدیره


کرامت جلیلی

نائب رئیس هیات مدیره