محصولات





شمش سرب خالص باعیارسرب 993/99% تا 998/99%



 





شمش آلیاژی آنتیموان داربا عیار آنتیموان 2 تا 4 %






شمش نقره خالص


 




اکسید سرب با عیار سرب 38 تا48 %