محصولات

شمش سرب خالص باعیارسرب 993/99% تا 998/99% 

شمش آلیاژی آنتیموان داربا عیار آنتیموان 2 تا 4 %


شمش نقره خالص


 
اکسید سرب با عیار سرب 38 تا48 %